1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


O badaniu


Najczęstsze pytania


Dlaczego opracowanie wyników jest tak czasochłonne?
Badanie IAB Polska/PwC AdEx jest o wiele bardziej szczegółowe i precyzyjne niż inne badania na rynku. Oparte jest ono o wyniki finansowe otrzymywane od poszczególnych firm - co oznacza, że przedstawia realne wydatki, a nie prognozy czy próbki. Dodatkowo spółki akcyjne biorące udział w badaniu nie mogą - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów - zaraportować danych, zanim nie opublikują raportów giełdowych. Proces zbierania danych trwa więc zwykle do 3 miesięcy, po których następuje analiza, agregacja i weryfikacji danych.

Dlaczego wyniki badania IAB Polska/PwC AdEx różnią się od wyników innych badań?
Na rynku polskim funkcjonuje kilka pomiarów wartości reklamy internetowej. Interpretując ich wyniki należy mieć na względzie, że każde z tych badań odpowiada na inne potrzeby rynku, w związku z czym w każdym z nich przyjmowane są nieco inne założenia. W IAB Polska/PwC AdEx na wartość reklamy internetowej składają się wydatki brutto przeznaczone na zakup powierzchni reklamowej, zakres badanych formatów zdefiniowany jest szeroko, a lista badanych podmiotów może różnić się od innych badań. Szczegóły dotyczące różnic badania IAB Polska/PwC znajdują się w sekcji Metodologia.

Czy badanie jest w pełni reprezentatywne dla całego rynku?
Nie. Sprawozdanie opracowane jest jedynie na podstawie danych, które przekazane są od firm medialnych uczestniczących w badaniu, odzwierciedlających tysiące stron internetowych w Polsce, których dane finansowe są zaraportowane w badaniu. Dodatkowo na podstawie danych finansowych firm pośredniczących w sprzedaży szacowane są przychody globalnych graczy (Google i Facebook). Na rynku istnieją jednak inne firmy mediowe, nie raportujące do badania, które IAB Polska zachęca do wzięcia udziału w badaniu. Szczegóła lista uczestników badania znajduje się w sekcji Uczestnicy badania.

Co rozumie się przez przychód netto, brutto i rate card?
Przychód brutto to wydatki ponoszone przez reklamodawców na zakup powierzchni reklamowej. Przychody netto równe są przychodom brutto pomniejszonym o wszelkie prowizje dla agencji i domów mediowych. Przychody rate card liczone są podobnie jak przychody brutto, jednak do wyliczeń pod uwagę brane są ceny uwzględnione w oficjalnych cennikach usług reklamowych uczestników badania, czyli nie są uwzględniane żadne rabaty, upusty itp. Uwaga: wykazywane przychody dotyczą jedynie kosztu sprzedanej przestrzeni reklamowej, zarówno przychody netto, brutto jak i rate card nie obejmują zatem kosztów produkcji. Dodatkowe informacje na ten temat podano w sekcji Metodologia.

Dlaczego udział spada, choć dynamika jest dodatnia?
Wśród prezentowanych wyników badania (np. na infografikach) znajduje się m.in. dynamika (indeks). Wyraża ona procentową zmianę wartości rynku bądź danego formatu reklamowego, nie zaś zmianę w udziale. Przykładowo - spadek w udziale nie musi przekładać się na ujemną dynamikę. W przypadku, gdy indeks danego formatu - pomimo wartości dodatniej - będzie mniejszy niż dynamika całego rynku, udział tego formatu spadnie. W ramach analiz - np. w notach prasowych bądź artykułach eksperckich - prezentowane są także inne obserwacje: zmiany w udziale (wyrażone w punktach procentowych) czy udział we wzroście (rozumiany jako udział danego formatu bądź gracza w wartości dodanej, o jaką wzrósł rynek). Nie należy jednak mylić tych wskaźników z dynamiką, która zawsze dotyczy wyłącznie zmian wartości w czasie.