1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


O badaniu


Kluczowe zmiany w badaniu


Rynek digitalowy zmienia się w dość dużym tempie, pojawiają się nowe podmioty i nowe rozwiązania reklamowe. Za zmieniającym się rynkiem musi podążać metodologia, aby więc badanie jak najwierniej odzwierciedlało obraz i dynamikę rynku, co pewien czas w projkcie wprowadzane są zmiany. Poniżej przedstawiono najistotniejsze dotychczasowe modyfikacje.

Dołączanie nowych podmiotów

Jedną z istotnych zmian jest dołączanie nowych podmiotów. Dotychczas w badaniu nastąpiły dwie bardzo istotne zmiany w tym obszarze. Pierwsza z nich nastąpiła w roku 2012, gdy do projektu dołączyły domy mediowe. Celem zmian było skorygowanie wartości wideo online oraz social media, w związku z dynamicznym rozwojem tych formatów. Uzyskane dane pozwoliły przede wszystkim na oszacowanie przychodów Facebook oraz YouTube, które wcześniej nie były uwzględnione w projekcie. Dane największej globalnej społecznościówki zostały skalibrowane na podstawie szacunków IHS. Aby zobrazować skalę zmian warto porównać dynamikę rynku na starej bazie uczestników badania (+7,6%), która po rozszerzeniu grona badanych została skorygowana do indeksu na poziomie +10,1%.

Kolejna istotna zmiana w gronie uczestników badania nastąpiła w fali za rok 2016. Do badania dołączyły kolejne grupy domów mediowych (Havas Media, IPG Mediabrands oraz OMD), a także Burda Media i podmioty z Grupy ZPR (dotychczas dane raportował wyłącznie IDMnet). Rozszerzono ponadto listę raportujących dane dotyczące e-mail marketingu (dołączyły kolejne podmioty ze spółki akcyjnej SARE oraz LEADR). Wprowadzone zmiany pozwoliły na uzyskanie pełniejszego i aktualnego obrazu rynku.

Analizując dane historyczne należy mieć świadomość powyżej omawianych zmian. W przypadku dołączania nowych podmiotów do badania raportowana jest korekta wartości rynku, aby dynamika wzrostu uwzględniała przychody nowych podmiotów nie tylko od roku ich dołączenia, ale także uwzględniając rok wcześniejszy.

Mobile

Od fali obejmującej wyniki za cały rok 2015 w badaniu zweryfikowano dane dotyczące przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowej online w urządzeniach mobilnych. Wcześniej obejmowały one wyłącznie przychody raportowane przez lokalne podmioty, a od czwartego kwartału 2015 roku uwzględniono w mobile szacunki przychodów globalnych graczy (Google i Facebook). Zaraportowane dane uwzględniają wydatki domów mediowych oraz dodatkowe szacunki oparte na danych IHS. Korekta rynku objęła także rok 2014 w celu oszacowania realnej dynamiki tego formatu. Szczegółowa analiza dotycząca wydatków na polskim i globalnym rynku mobile została opisana w raporcie IAB Polska "Perspektywy rozwojowe mobile online w Polsce - 2015" (Harvard Business Review, maj 2015).

Wideo

Od fali obejmującej wyniki za cały rok 2012 w badaniu zweryfikowano dane dotyczące wideo online. W badaniu oszacowano wartość przychodów reklamowych YouTube, co możliwe było dzięki dołączeniu do badania domów mediowych. W celu obliczenia realnych dynamik rok-do-roku dokonano także korekty rynku za rok 2011. Kolejna istotna zmiana dotycząca wideo online nastąpiła od fali za 3 kwartał 2016 roku. Wartość tego formatu została skorygowana o przychody reklamowe Facebook pochodzące ze sprzedaży tego formatu. Dane, o które oparto szacunki, pochodzą z systemu Sotrender oraz z domów mediowych.

Porównywalność danych

Analizując dane historyczne z badania trzeba zwrócić uwagę na omówione powyżej zmiany dokonane w pomiarze. Należy mieć także na względzie fakt, iż w trakcie roku podmioty raportujące dane wprowadzają różnego rodzaju korekty (np. noty księgowe), tak więc do analiz powinno się wykorzystywać dane pochodzące z chronologicznie ostatniej publikacji dotyczącej danego okresu.