1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


O badaniu


Aktualności


21 sierpnia 2020

Od roku 2018 dane były zbierane równolegle na dwa sposoby:
  • za pośrednictwem pierwotnego formularza, który na przestrzeni lat modyfikowano, aby go dostosować do zmieniających się realiów rynkowych oraz
  • za pośrednictwem nowego narzędzia skonstruowanego z nieco inną strukturą, wychodząc od współczesnych realiów i klasyfikacji.
Od roku 2020 dane są już zbierane wyłącznie z zastosowaniem nowych formularzy, jednak - dzięki wspomnianemu dwuletniemu zazębieniu metodologii - są one zbierane w sposób ciągły, bez utraty porównywalności historycznej wyników, a zmiany widoczne jedynie na poziomie bardzo szczegółowych analiz. Zmiany w raportowaniu danych wchodzą w życie od pierwszego kwartału 2020.

5 maja 2017

Od fali za rok 2016 w badaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:
  • poszerzono grono uczestników,
  • dopracowano szacunki YouTube oraz Facebook,
  • poszerzono zakres raportowania o dodatkowe analizy programmatic.
Poszerzenie grona uczestników

Do badania dołączyły kolejne domy mediowe, wydawcy oraz podmioty świadczące usługi z zakresu e-mail marketingu. Do pierwszej z wymienionych grup należą: Havas Media, IPG Mediabrands (BPN, Cadreon, Initiative, U2 Media, Universal McCann, Reprise Media) oraz Grupa OMD (obejmująca następujące marki: OMD Macroscope, OMD Optimum Media, PHD oraz Easymedia). Wśród nowych wydawców znaleźli się: Burda Media oraz podmioty z Grupy ZPR, które dotychczas nie brały udziału w projekcie (do IDMnet S.A. dołączyły ZPR Media S.A. i TIME S.A.). W ramach podmiotów z zakresu e-mail marketingu do projektu dołączyły: LEADR oraz te firmy z Grupy SARE S.A., które dotychczas nie raportowały przychodów reklamowych.

YouTube oraz Facebook

Przychody reklamowe dwóch globalnych serwisów z Doliny Krzemowej są szacowane na podstawie przepływów finansowych obserwowanych przez domy mediowe, a także na podstawie niezależnych szacunków partnerów badania (Gemius, IHS oraz Sotrender). Rozszerzenie grona uczestników o kolejne agencje pozwoliło na dopracowanie modelu szacunkowego obejmującego także dane dotyczące mobile oraz wideo w social media. Do kalibracji danych służą dane: IHS (od 2011 roku), Sotrender (od drugiego półrocza 2016 roku) oraz Gemius AdReal (od fali rocznej 2016).

Programmatic

Zgodnie z definicją badania AdEx obejmującą dane brutto, do wartości programmatic należą koszty opłaty technologicznej ponoszonej za wykorzystanie platform SSP (jest to koszt analogiczny do prowizji, jakie wydawcy wypłacają agencjom). W tym celu formularz badania rozszerzono o tzw. technology fee. Analogiczna opłata technology fee, ponoszona przez domy mediowe na płaszczyźnie platform podażowych (DSP), jak również koszt zakupu danych wykraczają poza definicję badania AdEx. Zostały one jednak zaraportowane przez uczestników projektu i będą przedmiotem oddzielnych analiz w ramach szacunków tzw. Programmatic Sizing.

Porównywalność danych

Aby zmiany wprowadzone w badaniu nie rzutowały na dynamikę rynku, nowe podmioty zaraportowały także dane za rok 2015, który objęty został tym samym korektą. Analizując zatem dane historyczne należy mieć na względzie, że stare dane za rok 2015 różnią się od tych zaprezentowanych w podsumowaniu roku 2016, co wynika z omówionych powyżej zmian - poszerzenia grona uczestników, redefinicji formatów i kalibracji dotychczasowych szacunków.