1. Wyniki

  2. O badaniu

  3. Platforma

  4. English


O badaniu


Najczęstsze pytania


Dlaczego opracowanie wyników jest tak czasochłonne?
Badanie IAB Polska/PwC AdEx jest o wiele bardziej szczegółowe i precyzyjne niż inne badania na rynku. Oparte jest ono o wyniki finansowe otrzymywane od poszczególnych firm - co oznacza, że przedstawia realne wydatki, a nie prognozy czy próbki. Dodatkowo spółki akcyjne biorące udział w badaniu nie mogą - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów - zaraportować danych, zanim nie opublikują raportów giełdowych. Proces zbierania danych trwa więc zwykle do 3 miesięcy, po których następuje analiza, agregacja i weryfikacji danych.

Dlaczego wyniki badania IAB Polska/PwC AdEx różnią się od wyników innych badań?
Na rynku polskim funkcjonuje kilka pomiarów wartości reklamy internetowej. Interpretując ich wyniki należy mieć na względzie, że każde z tych badań odpowiada na inne potrzeby rynku, w związku z czym w każdym z nich przyjmowane są nieco inne założenia. W IAB Polska/PwC AdEx na wartość reklamy internetowej składają się wydatki brutto przeznaczone na zakup powierzchni reklamowej, zakres badanych formatów zdefiniowany jest szeroko, a lista badanych podmiotów może różnić się od innych badań. Szczegóły dotyczące różnic badania IAB Polska/PwC znajdują się w sekcji Metodologia.

Czy badanie jest w pełni reprezentatywne dla całego rynku?
Nie. Sprawozdanie opracowane jest jedynie na podstawie danych, które przekazane są od firm medialnych uczestniczących w badaniu, odzwierciedlających tysiące stron internetowych w Polsce, których dane finansowe są zaraportowane w badaniu. Dodatkowo na podstawie danych finansowych firm pośredniczących w sprzedaży szacowane są przychody globalnych graczy (Google i Facebook). Na rynku istnieją jednak inne firmy mediowe, nie raportujące do badania, które IAB Polska zachęca do wzięcia udziału w badaniu. Szczegóła lista uczestników badania znajduje się w sekcji Uczestnicy badania.

Co rozumie się przez przychód netto, brutto i rate card?
Przychód brutto to wydatki ponoszone przez reklamodawców na zakup powierzchni reklamowej. Przychody netto równe są przychodom brutto pomniejszonym o wszelkie prowizje dla agencji i domów mediowych. Przychody rate card liczone są podobnie jak przychody brutto, jednak do wyliczeń pod uwagę brane są ceny uwzględnione w oficjalnych cennikach usług reklamowych uczestników badania, czyli nie są uwzględniane żadne rabaty, upusty itp. Uwaga: wykazywane przychody dotyczą jedynie kosztu sprzedanej przestrzeni reklamowej, zarówno przychody netto, brutto jak i rate card nie obejmują zatem kosztów produkcji. Dodatkowe informacje na ten temat podano w sekcji Metodologia.